Säännöt

Hailuodon laajakaistaosuuskunnan säännöt

1 §  TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA
Osuuskunnan  nimi  on  Hailuodon laajakaistaosuuskunta  ja kotipaikka on Hailuoto.

2 § TOIMIALA
Osuuskunnan toiminnan periaatteena on toimia voittoa tavoittelemattomasti ja tuottaa jäsenilleen osuuskunnan toimialaan liittyviä palveluita.
Osuuskunnan toimialana on hankkia, omistaa, ylläpitää, hoitaa, myydä ja vuokrata hallinnassaan olevaa kiinteää laajakaista tietoliikenneverkkoa ja sen liittymiä. Osuuskunta voi ostaa, myydä, välittää ja tuottaa laajakaistaverkkoon liittyviä palveluja ja laitteita sekä siihen liittyviä atk- ja tietoliikennepalveluja, -ohjelmistoja ja  – laitteita. Osuuskunta voi ostaa, myydä, vuokrata ja hallita toimintaansa varten tarvittavia kiinteistöjä, arvopapereita tai muuta omaisuutta. Osuuskunta voi myös hallinnoida tämän laajakaistaverkon ja sen sisällön ja palveluiden luomiseen ja kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Osuuskunnan tarkoituksena on laajakaistaverkon antamin edellytyksin tukea kestävää kehitystä.
Siinä tapauksessa, että osuuskunnan varsinainen liiketoiminta on tarkoituksenmukaista myydä tai lopettaa, osuuskunta puretaan kohdan 27 §mukaan, sen jälkeen kun kauppa tai lopettaminen on loppuun saatettu.

3 § LAAJAKAISTAISEN TIETOLIIKENNEVERKON HANKKIMINEN, YLLÄPITO, HALLINNOINTI JA MUU HOITO
Osuuskunta huolehtii laajakaistaisen tietoliikenneverkon hankkimisesta, ylläpidosta, hallinnoinnista ja muusta hoidosta osuuskunnan hallituksen määräämään liittämiskohtaan saakka.

4 § JÄSENYYS (OKL 3. luku)
Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.  Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.
Jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jäsen ei kuitenkaan saa erota, ennen kuin hänen osuuskuntaan liittymisestään on kulunut kolme vuotta. Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, jos hän ei ole saamastaan varoituksesta huolimatta täyttänyt sitoumuksiaan tai jäsenyydestä johtuvia muita velvollisuuksiaan, on aiheuttanut osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai jos hänet on asetettu konkurssiin tai julistettu holhottavaksi. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös osuuskunnan kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla vaatimuksensa kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun erotetulle on pöytäkirjan ottein annettu tieto erottamisesta. Hallituksella on oikeus omasta aloitteestaankin saattaa asia osuuskunnan kokouksen tutkittavaksi. Osuuskunnan kokouksen tekemää päätöstä jäsenen erottamisesta erotettu saa moittia tuomioistuimessa.

5 § JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
Jäsenellä on oikeus, mutta ei velvollisuus, hankkia liittymä tai useampia liittymiä osuuskunnan laajakaistaiseen tietoliikenneverkkoon, osuuskunnan sääntöjen, liittymisehtojen sekä osuuskunnan ja hallituksen päätösten mukaisesti. Jäsenellä on oikeus käyttää päätäntävaltaa osuuskunnan kokouksissa. Yksi osuus oikeuttaa yhteen ääneen.
Jäsen on velvollinen:
1)      Liittymäsopimusta tehdessään hyväksymään hallituksen määrittelemän ja hyväksymän sopimuksen laajakaistaverkkoon liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä.
2)      Noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia osuuskunnan palvelujen toimitusehtoja ja hinnastoa.
3)      Luovuttamaan liittymää varten osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata osuuskunnan laajakaistaverkon rakenteiden, johtojen ja laitteiden rakentamista, korjaamista ja uusimista varten.
4)      Kohtuullista korvausta vastaan yhteisesti sopien myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maillaan myös muita kohdassa 3) mainittuja laajakaistaverkon rakenteita, johtoja ja laitteita.
5)      Sallimaan, että osuuskunnan hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa laajakaistaverkkoon liitetyt johdot, laitteet ja rakenteet.

6 § JÄSENTEN HENKILÖKOHTAINEN VASTUU (LISÄMAKSUVELVOLLISUUS)
Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista velvoitteista.

7 § MUIDEN KUIN JÄSENTEN OIKEUS KÄYTTÄÄ PALVELUJA JA LIITTYÄ OSUUSKUNNAN LAAJAKAISTAVERKKOON
Muutkin kuin jäsenet saavat osuuskunnan hallituksen niin päättäessä, ja sen hyväksymän sopimuksen tehtyään liittyä osuuskunnan laajakaistaverkkoon ja käyttää osuuskunnan palveluja.

8 § OSUUS JA OSUUSMAKSU (OKL 9. JA 10. LUKU)
Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus. Osuuden nimellisarvo (=osuusmaksu)  on 150 euroa. Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalla pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.
Siinä tapauksessa että osuuskunta ei perustellusta syystä rakenna suunniteltua tietoverkkoa, osuuskunta puretaan kohdan 27 § mukaan.

9 § VAPAAEHTOINEN OSUUS (OKL 9:3 §)
Osuuskunta voi myös antaa vapaaehtoisia osuuksia. Yksi vapaaehtoinen osuus on samansuuruinen kuin osuusmaksu. Osuuskunnan kokous päättää vapaaehtoisten osuuksien antamisesta (lukumäärä, suorittamistapa, kenelle tai minkä tyyppisille jäsenille) tai valtuuttaa hallituksen päättämän siitä. Valtuutus annetaan enintään viideksi vuodeksi kerrallaan (lainmukainen enimmäisaika on viisi vuotta).
Jäsen ei saa vähentää vapaaehtoisten osuuksiensa lukumäärää ennen kuin on kulunut kuusi vuotta tällaisen osuuden antamisesta.
Vapaaehtoinen osuus tuo samat oikeudet ylijäämään kuin pakollinenkin osuus. Vapaaehtoinen osuus ei anna muita oikeuksia, jäsenetuja eikä ääniä.

10 § LIITTYMISMAKSU JA MUUT MAKSUT
Perustamisen jälkeen jäseneksi liittyvän on osuusmaksun lisäksi suoritettava osuuskunnalle liittymismaksu. Lisäksi kunkin jäsenen on jokaista erillistä laajakaistaverkon liittymää kohden liittymismaksu. Osuuskunnan kokous päättää liittymismaksujen määristä tai niiden määräytymisperusteista, maksuajoista ja – tavoista sekä muista ehdoista. Osuuskunnan kokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään näistä asioista. Tällainen valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.
Osuuskunnan jäseneksi liityttäessä perittävää liittymismaksua ei palauteta, mutta se voidaan siirtää toiselle.
Liittymäkohtainen liitymismaksu palautetaan takaisin jäsenelle liitettyjen rakennusten poistuessa pysyvästi käytöstä ja jäsenen sitä kirjallisesti hakiessa. Palautettavasta liittymismaksusta vähennetään liittymän purkamisesta aiheutuvat kustannukset. Takaisinmaksu suoritetaan liittymän irtisanomisesta laskettuna seuraavan kalenterivuoden lopussa. Liitymismaksun edut voidaan myös siirtää luovutuksen yhteydessä liittymän uudelle omistajalle ja haltijalle. Liittymismaksun mahdollinen palautus ei ole sidottu kustannusnousuindekseihin tai palautushetkellä voimassa olevaan liittymismaksuun.

11 § OSUUSKUNNAN PERIMÄT JA SUORITTAMAT MAKSUT JA HINNASTOT
Hinnoittelusta päättää osuuskunnan hallitus. Hinnoitteluperiaatteet päättää osuuskunnan kokous.

12 § YLIJÄÄMÄ
Osuuskunnan tuottamasta ylijäämästä tehdään ensiksi vähintään lain edellyttämä siirto vararahastoon.
Jäljelle jäävä  ylijäämä voidaan käsitellä varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa päätettävällä tavalla. Ylijäämä käytetään ensisijaisesti palelutarjonnan laajentamiseen ja kehittämiseen, laajakaistaverkon laajentamiseen  ja kehittämiseen tai palvelujen hinnan alentamiseen jäsenille. Päätöksen mukaan ylijäämä voidaan myös rahastoida, jättää osuuskunnan haltuun, maksaa osuuksille korkoa tai jakaa osakkaiden hyväksi muulla tavalla.

13 § VARARAHASTO (OKL 8.LUKU)
Osuuskunnalla tulee olla lainmukainen vararahasto, jota on kartutettava, kunnes se on yksi prosentti  (1 % ) taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 2500 euroa. Rahastoa kartutetaan vähintään viidellä (5%) vuotuisesta edellisen taseen mukaisella tappiolla vähennetystä ylijäämästä.
Osuuskunnalla voi vararahaston lisäksi olla muitakin rahastoja.

14 § AVUSTUKSEN JA LAHJOITUKSET
Osuuskunta voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, arvontavoittoja ja testamentteja.

15 § OSUUSKUNNAN KOKOUKSET (OKL 4. LUKU)
Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan kokoukset ovat joko varsinaisia (ns. vuosikokous) tai ylimääräisiä kokouksia. Jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen. Jäseneltä voidaan kuitenkin vaatia, että saadakseen osallistua kokoukseen, jäsenen on ilmoittauduttava kokouskutsussa mainittuun päivämäärään mennessä. Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta.
Osuuskunnan varsinainen kokous eli vuosikokous pidetään kerran vuodessa osuuskunnan hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi  ( käsiteltävän asian takia tai ns. syyskokous), tai se on muutoin lain mukaan pidettävä.
Kokoukset pidetään yleisessä tiedossa ja jäsenistön kohtuullisesti saavutettavissa olevassa paikassa, jonka osuuskunnan hallitus ilmoittaa.
Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Vaalissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänen mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee puheenjohtajan puoltaman mielipide.
Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos ja äänten jakautuminen. Ääniluettelo on liitettävä pöytäkirjaan.
Kokouksissa on valittava vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. puheenjohtaja ja sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat allekirjoittavat pöytäkirjan.
Korvattuaan kulut jäsenellä on oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta.

16 § OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS
Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1)      Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa.
2)      todetaan , onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen.
3)      Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
4)      Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.
5)      Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.
6)      Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.
7)      Valitaan jäsenet hallitukseen
8)      Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja tälle varamies  tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.
9)      Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista.
10)   Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksu.
11)   Päätetään, missä lehdissä ja millä muulla tavoin kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan.
12)   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
17 § KOKOUSKUTSU
Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään 14 päivää ennen kokousta tai sääntöjen 15 §:n mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää..
Kokouskutsu toimitetaan jäsenille tiedoksi varsinaisessa kokouksessa päätetyllä tavalla.
Kokouskutsussa mainitaan tiedossa olevat kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa voidaan myös määrätä jäsenelle ilmoittautumisvelvollisuus, jonka perusteella jäsen saa osallistua kokoukseen ja äänestää .
Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4. luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa tai minkäänlaisten uusien osuuksien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.
18 § HALLITUS (OKL 5.LUKU)
Osuuskunnan hallitukseen kuuluu 5-9 jäsentä, jotka valitaan toimeensa vuodeksi kerrallaan.
Hallitukseen voidaanvalita vain osuuskunnan jäsen tai hänen tai hänen kanssaan samassa taloudessa vakituisesti asuva perheen jäsen ja osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Toimitusjohtaja ei voi kuulua hallitukseen.
Sellaisista jäsenistä tai jäsenyhteisön edustajista, jotka eivät säännöllisesti käytä osuuskunnan palveluksia voi hallitukseen kuulua enintään yksi jäsen
Hallitus valitsee keskuudestaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

19 § HALLITUKSEN KOKOUKSET
Osuuskunnan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä tai ajantasaisessa yhteydessä kokoukseen joko puhelimitse tai tietoliikenne/internetverkon kautta toteutetun video/kuvapuhelinjärjestelmän avulla.
Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole varattu tilaisuutta asian käsittelyyn.
Osuuskunnan hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet saapuvilla olevista on kannattanut tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa, äänten mennessä hallituksessa tasan, puheenjohtaja valitaan arvalla.
Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.
Osuuskunnan hallituksen on huolellisesti hoidettava osuuskunnan asioita osuuskuntalain (OKL 5:6 ja 15 §) ja näiden sääntöjen mukaisesti.

20 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat asiat:
1)      Kutsua koolle osuuskunnan kokoukset ja valmistella niissä käsiteltäviä asioita.
2)      Ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja laatia sopimus tehtävistä yms. hänen kanssaan.
3)      Huolehtii osuuskunnan omaisuuden, rahavarojen, ja muiden etujen asianmukaisesta hoidosta tai määrää tähän tehtävään jonkun jäsenistään. tehtävään määrätyllä on raportointivelvollisuus hallitukselle.
4)      Päättää osuuskunnan liittymismaksusta saamansa valtuutuksen nojalla, päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista ja hinnastosta, sekä osuuskunnan valittämien ja ostamien palvelujen hinnoista.
5)      Päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista sekä palvelujen välittämistä ja ostamista koskevien sopimusten ehdoista.
6)      Laatia ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antavat aihetta.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja yksi hallituksen osoittama jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.

21 § TOIMITUSJOHTAJA (OKL 5:4-6 JA 16 §)
Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa osuuskunnan hallitus. Hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävien hoitamiseen, velvollisuuksiin, palkkioon tai muihin etuihin liittyvistä asioista.

22 § TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN JA PROKURA
Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä, toimitusjohtaja tai  hallituksen puheenjohtaja  yksin.
Osuuskunnan hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden tapauskohtaisesti osuuskunnan palveluksessa olevalle henkilölle siten, että tämä voi kirjoittaa toiminimen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.
Hallitus voi myös päättää prokuran antamisesta.

23 § TILIKAUSI JA TILINPÄÄTÖS (OKL 6. LUKU)
Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2014 ja siitä lähtien osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätöksen tulee olla valmis ja se on annettava tilintarkastajille vähintään (1) kuukautta ennen varsinaista kokousta.
24  § OSUUDEN SIIRTO JA SIIRRON SAAJAN OIKEUS
Jäsen voi siirtää osuutensa toiselle. Jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa. Osuuden siirronsaaja, joka täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, tulee hyväksyä osuuskunnan jäseneksi. Siirronsaajalla, joka kuuden kuukauden kuluessa siirrosta tehdystä hakemuksestaan hyväksytään jäseneksi, on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama liittymismaksu ja osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän suorittama osuusmaksu siinä määrin kuin tämä olisi oikeutettu saamaan sen takaisin osuuskunnalta. Siirronsaaja saa silloin myös hyväkseen muut taloudelliset edut (mm. kiinteistökohtainen liittymä) ja  velvollisuudet , mitkä siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

25 § KUOLLEEN JÄSENEN OIKEUDENOMISTAJAN OIKEUS
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden (1v.) kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä, ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.
Oikeudenomistajalla, joka hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea hyväkseen liittymismaksu ja osuusmaksun lyhentämiseksi osuuskunnalle maksetut määrät. Oikeudenomistaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin kuuluvat edut ja velvollisuudet, jotka edesmenneellä olisi eläessään ollut.

26 § VÄLIMIESMENETTELY
Riidat yhtäältä osuuskunnan ja toisaalta hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen tai osuuskunnan jäsenen välillä myös silloin kun ne koskevat osuuskunnan kokouksessa tehdyn päätöksen pätemättömäksi julkistamista, ratkaistaan lopullisesti Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nimeämän yhden henkilön välimiesmenettelynä.

27 § OSUUSKUNNAN PURKAUTUMINEN JA SELVITYSTILA
Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

28 § VAROJEN JAKAMINEN OSUUSKUNNAN PURKAUTUESSA
Jos osuuskunta puretaan, sen jäljellä olevat varat on, sen jälkeen kun velat ja sitoumukset on selvitetty ja osuusmaksut jäsenille palautettu, jaetaan omaisuuden säästö osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaan.

29 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä

30 § YLEISMÄÄRÄYS
Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia.

Mainokset

Yksi ajatus artikkelista “Säännöt

  1. Paluuviite: Halkouutisia 3/2014: Osuuskuntaan liittyminen | HALAKO: Hailuodon laajakaistaosuuskunta

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s